De 4e Musketier België vzw

Langekant 10,3220 Holsbeek
Voortaan afgekort als 4MBE
Contactpersoon Digitale Communicatie en Privacy: Visee Ilja – 0486 36 74 51

1. Verklaring

4MBE hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de werkende en toegetreden leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
4MBE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij
in ieder geval:

 • uw
  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
  verklaring;
 • verwerking van uw
  persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw
  uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben
  genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen
  persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn
  van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.

Als 4MBEzijn wij
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van
onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

3. Waarom verwerken wij
persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door
4MBEverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van 4MBE
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 • Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de vzw;
 • Correcte opvolging van medische toestand tijdens activiteiten
 • Aanmaak persoonlijk account op de website (nodig voor inschrijving activiteiten)

Voor de bovenstaande
doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en
verwerken :

 • Persoonlijke
  identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
  (enkel voor de leden van de raad van bestuur en Algemene Vergadering
 • Persoonlijke
  kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Indien u een zaak
  hebt: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, contactgegevens en de sector waar u in
  actief bent.
 • Medische
  gegevens: medicijn-gebruik, medische aandoeningen, of u al dan niet in
  opvolging bent bij een medisch specialist of (psycho-therapeut)

We gebruiken de verzamelde
gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft
kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een
derde partij voor:

 • het verzorgen (en
  verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • aansluiting bij
  de EAV;
 • verzekeringen:
  ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering ea
 • Publicatie van uw
  bedrijfsgegevens in het MUSK magazine
 • Onderhoud en ontwikkeling
  van de website

Wij geven nooit
persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verregaande
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.

Verder zullen wij de door u
verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. (Wij geven bijvoorbeeld wél uw gegevens door aan
wetshandhavers zoals justitie en politie indien wij hiertoe verplicht zouden
worden. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven.)

Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

4MBE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt of niet langer de
vereniging bezoekt, worden de gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard.

Medische gegevens worden na een activiteit onmiddellijk verwijderd.

7. Beveiliging van de
gegevens

Wij hebben passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:

 • Alle personen die
  namens 4MBEvan uw
  gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een
  gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We
  pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
 • Wij maken
  back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en
  evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers
  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Uw rechten omtrent uw
gegevens

U heeft recht op inzage en
recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons
kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over
de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.

10. Wijziging privacy statement

4MBE kan zijn
privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen.
De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018. Oudere versies van ons privacy
statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u
deze wilt raadplegen.

Oh hallo daar 👋 Wil je op de hoogte blijven over Muskathlon 2023 in België?

Schrijf je dan in om.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.